Training :รู้การใช้งาน WordPress และวิธีการใช้งาน Theme

คอร์สเรียนออนไลน์ สอนการทำเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่สนใจการทำเว็บไซต์ โดยเป็นการเรียนรู้ การใช้งาน WordPress และวิธีการใช้งาน Theme และ Plugins ต่างๆ สำหรับนำมาทำ Web โดยจะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงนำไปประยุกต์ใช้งานกับ Web ประเภทต่างๆได้

WorkShop :ประยุกต์การสร้าง Web ประเภทต่างๆได้ จากที่ได้เรียนรู้การใช้งาน Theme