การสร้าง Web One Page แบบหน้าเดียว
เกี่ยวกับบทเรียน

โจทย์ของเราคือ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งจะนำเสนอในลักษณะ One Pages คือ ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในหน้าเดียว ซึ่งสามารถคลิกที่เมนูแล้วเลื่อนไปแต่ละหัวข้อ

ขั้นตอนการจัดทำจะเริ่มจากทำการรวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอ ทำการจัดเตรียมข้อมูลพร้อมกับทำการออกแบบโครงสร้างของ Web และ Mockup Web โดยสามารถดูตัวอย่างได้จาก Website ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ สรุปการจัดทำก็จะได้ดังนี้

    1. เตรียมข้อมูล
    2. ดูรูปแบบจาก Web ต่าง เพื่อนำมาเป็นแบบ
    3. จัดทำ Mockup
    4. ขึ้นระบบ Server / Localhost
    5. ดำเนินการจัดทำตามที่ออกแบบพร้อมทดสอบระบบ

Software

Theme

Logo

Icon

Images

0% เสร็จสมบูรณ์