การสร้าง Web One Page แบบหน้าเดียว
เกี่ยวกับบทเรียน

การสร้าง Web แบบหน้าเดี่ยว เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งจะนำเสนอในลักษณะ One Pages คือ ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในหน้าเดียว

ประกอบด้วย

    • Top Menu
    • Main Menu
    • Slider
0% เสร็จสมบูรณ์